Algemene voorwaarden

ALGEMENE- en REISVOORWAARDEN VAN
MOTOERIT v.o.f. - OOSTERHOUT

Artikel 1: Algemene- en inleidende bepalingen
Artikel 1-lid 1
In deze Algemene- en Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
a-MOTOERIT : Motoerit v.o.f.-Oosterhout
b-deelnemer : diegene die deelneemt aan een Motoerit-reis
c-reisovereenkomst : overeenkomst waarbij:
- MOTOERIT, door het ter hand stellen van een duidelijke routebeschrijving, het regelen van eventuele overnachtingen, het regelen van eventueel vervoer naar de reisbestemming en het opstellen van een reisplan, de deelnemer in staat stelt een reis per motor te maken.
- MOTOERIT ook het reizen in andere zin mogelijk maakt door het aanbieden van een georganiseerde reis voor zowel één dag als meerdere dagen. Voor een reis van meerdere dagen zal MOTOERIT ook voor de overnachtingen zorgen
d-communicatiekosten: Kosten die gemaakt worden door het gebruik maken van telefax-modem-telefoon-telex
e-werkdagen : de dagen maandag t/m zaterdag, met uitzondering van erkende feestdagen
Artikel 1-lid 2
Deze algemene- en reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle door en/of vanwege MOTOERIT georganiseerde reizen.

Artikel 2: Betaling van de reis
Artikel 2-lid 1
Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een bedrag als aanbetaling te worden voldaan dat gelijk staat aan 15% van het totale bedrag dat voor de reis in de aanbieding staat vermeld en dat tenminste € 23,00 bedraagt per deelnemer tenzij in de betreffende aanbieding anders is aangegeven.
Artikel 2-lid 2
Het restant van de reissom moet uiterlijk vier weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van MOTOERIT. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim. Hij/zij zal hierop door of namens MOTOERIT schriftelijk worden gewezen en heeft dan alsnog de gelegenheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling dan ook nog achterwege blijft wordt geacht de overeenkomst te zijn geannuleerd op de dag van het eerste verzuim. MOTOERIT behoudt zich het recht voor om in dit geval annuleringskosten in rekening te brengen. In dit geval worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
Artikel 2-lid 3
Indien de overeenkomst binnen 4 weken voor de dag van het vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom terstond worden voldaan.

Artikel 3: Het totstandkomen en de inhoud van de overeenkomst.
Artikel 3-lid 1
De overeenkomst komt tot stand door het toezenden aan MOTOERIT van een ondertekend aanmeldingsformulier door de deelnemer en de daarop aansluitende schriftelijke bevestiging van MOTOERIT. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
Artikel 3-lid 2
Indien de in de aanbiedingen van MOTOERIT gedane voorwaarden in strijd zijn met de Algemene- en Reisvoorwaarden gelden de voor de deelnemer meest gunstige bepalingen. Kennelijke fouten en vergissingen in de publicaties binden MOTOERIT niet.
Artikel 3-lid 3
De reisduur wordt altijd in de publicaties van MOTOERIT vermeld in dagen. De dagen van vertrek en aankomst worden altijd gerekend als hele dagen, ongeacht het moment van vertrek c.q. aankomst. De tijden van vertrek die bij het aangaan van de reisovereenkomst altijd zullen worden vermeld, zijn definitief. MOTOERIT behoudt zich het recht voor om, door gerechtvaardigde redenen en binnen redelijke grenzen, van deze tijden af te wijken. MOTOERIT kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor foto's en/of ander publicatiemateriaal dat niet onder verantwoordelijkheid van MOTOERIT wordt uitgegeven.
Artikel 3-lid 4
Wanneer u zelf een reis samenstelt via de 'stel zelf samen' optie op onze website, sluit u een overeenkomst rechstreeks met de aanbieders van de dienst en is MOTOERIT niet verantwoordelijk voor het aanbieden of voor het bepalen of controleren van de prijzen die van toepassing zijn op een van de reisopties of producten (zoals vluchten en hotels) waar u mogelijk naar zoekt, die u vindt op en/of boekt via de MOTOERIT 'stel zelf samen' website. Voorwaarden van derden kunnen inhouden dat een boeking direct definitief is of dat er andere annulerings-/restitutievoorwaarden gelden dan wanneer u een reisovereenkomst met MOTOERIT afsluit.

Artikel 4: de Reissom
Artikel 4-lid 1
De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders staat aangegeven. Hierin zijn alle diensten en voorzieningen begrepen zoals in de publicatie staat vermeld.
Artikel 4-lid 2
De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals die ten tijde van het in druk geven van de publicatie bij MOTOERIT bekend waren. MOTOERIT behoudt zich het recht voor in geval van extreme prijsstijgingen (bijv. verhoging van brandstofkosten, transportkosten, koersschommelingen) de reissom dienovereenkomstig aan te passen.
Artikel 4-lid 3
De deelnemer heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in artikel 4-lid 2 af te wijzen. Hij/zij moet, op straffe van verval, van dit recht gebruik maken door binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging, schriftelijk aan MOTOERIT te laten weten hiermede niet akkoord te gaan. Indien de deelnemer de reissomverhoging afwijst, heeft MOTOERIT het recht de overeenkomst op te zeggen. MOTOERIT moet, op straffe van verval, binnen 7 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling van de deelnemer, van dit recht gebruik maken.Alsdan heeft de deelnemer recht op kwijtschelding van of onmiddellijke restitutie van de reeds betaalde gelden.
Artikel 4-lid 4
Volgens artikel 7:512 van het Burgerlijk Wetboek dient een reisorganisatie te zorgen voor maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorggedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. MOTOERIT geeft hier invulling aan door alle geboekte reizen na betaling door de klant direct (en dus vóór vertrek) en volledig aan vervoerders, hotels en verdere bij de reis benodigde partijen te betalen. Er kan dus geen sprake zijn van niet-betaalde reisonderdelen op het moment dat de deelnemer betaald heeft. Op verzoek leveren wij de deelnemer een overzicht aan van de contactpersonen waarbij dit geverifieerd kan worden. 

Artikel 5:de Reisbescheiden
De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 1 week voor het vertrek in het bezit van de deelnemer worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.

Artikel 6: Wijzigingen door de deelnemer
Tot uiterlijk 28 dagen voor het vertrek kan de deelnemer vragen om overboeking naar een andere reis. MOTOERIT zal zoveel mogelijk proberen aan deze wens gevolg te geven. In voorkomend geval zal de deelnemer de (gewijzigde) reissom moeten voldoen, onder aftrek van de vooruitbetaling. MOTOERIT behoudt zich het recht voor om een bedrag van € 27,00 extra in rekening te brengen in verband met te maken administratiekosten.

Artikel 7: Plaatsvervanging wegens Verhindering
Indien een deelnemer verhinderd is aan de reis deel te nemen mag hij/zij een ander voordragen om zijn/haar plek in te nemen. Deze plaatsvervanger moet echter wel voldoen aan de volgende voorwaarden :
a. hij/zij moet voldoen aan alle gestelde voorwaarden voor deelnemers
b. het verzoek moet uiterlijk 14 dagen voor vertrek worden ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.

Artikel 8: Algemene informatie
Artikel 8-lid 1
De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis tenminste in het bezit te zijn van een geldig paspoort, of waar toegestaan een toeristenkaart, rijbewijs, kentekenbewijs, groene kaart en Internationale Reis- & Voorschotbrief of Internationale Reis- en Kredietbrief. Voor zover zulks vereist tevens visa, de nodige bewijzen van inentingen en vaccinaties en een internationaal rijbewijs.
Artikel 8-lid 2
Indien één van voornoemde documenten ontbreekt bij aanvang van de reis heeft de begeleider c.q. MOTOERIT het recht de deelnemer van de reis uit te sluiten. In dat geval bestaat voor de deelnemer geen recht op geheel of gedeeltelijke teruggave van de reissom. Alle hieraan verbonden gevolgen komen voor zijn/haar rekening.
Artikel 8-lid 3
Door of vanwege MOTOERIT zal de deelnemer informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering.

Artikel 9: Annulering door Deelnemer
Indien een deelnemer een reisovereenkomst wil annuleren zijn voor iedere deelnemer, naast eventuele reserveringskosten, de volgende bedragen verschuldigd:

  1. bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van vertrek 25% van de reissom
  2. bij annulering 42-21 dagen vóór de dag van vertrek 35% van de reissom
  3. bij annulering   21-7 dagen vóór de dag van vertrek 75% van de reissom
  4. bij annulering         7 dagen - dag van vertrek volledige reissom
  5. bij vliegreizen geldt bij punt 1-2 en 3 een percentage van 50%

 
Artikel 10: Annuleren door MOTOERIT

Motoerit behoudt het recht onder gewichtige omstandigheden wijzigingen toe te passen. Indien een reis een te klein aantal boekingen heeft wordt in overleg met de klant naar een voor beide partijen passend alternatief gezocht. Indien de reis door MOTOERIT wordt geannuleerd door bovenstaande redenen, ontvangt de deelnemer het reeds betaalde bedrag retour. MOTOERIT kan van dit recht gebruik maken tot uiterlijk 14 dagen voor het geplande vertrek. MOTOERIT zal dit schriftelijk aan de deelnemer melden. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op schadeloosstelling.

Artikel 11: Aansprakelijkheid MOTOERIT
De aansprakelijkheid van MOTOERIT beperkt zich tot de teruggave van de reissom. MOTOERIT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onverhoopte fouten in de routebeschrijving van MOTOERIT-reizen. MOTOERIT heeft het recht routes eventueel te wijzigen of daarvan af te wijken. GPS routes worden aangeleverd als GDB of GPX standaard bestand. Deelnemer dient voor vertrek te zorgen dat de route omgerekend is naar het juiste kaartmateriaal voor zijn GPS toestel, en te controleren of de route technisch overeenkomst die het GPS toestel hieraan stelt. MOTOERIT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het weigeren van een GPS systeem van de deelnemer. Het staat de deelnemer vrij alle door MOTOERIT aangeboden routes al dan niet te rijden. 

Artikel 12: Verkeersongeval
Noch MOTOERIT noch de begeleider kan aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan of de gevolgen van een verkeersongeval. Ook bij een begeleide rit rijdt iedere deelnemer voor eigen rekening en risico. De verantwoording om een rit, of een gedeelte ervan, te rijden ligt geheel bij de deelnemer.

Artikel 13: de Motor en de Deelnemer
MOTOERIT heeft het recht die deelnemers te weigeren dan wel aan hen verdere deelname te ontzeggen, die door hun (rij)gedrag zichzelf en/of anderen in gevaar dreigen te brengen dan wel over een motor beschikken die niet voldoet aan de eisen van de verkeersveiligheid, dan wel waarvan het uitlaatgeluid storend is voor de omgeving en/of andere deelnemers. In geval van uitsluiting als hierboven vermeld, bestaat er voor MOTOERIT niet de verplichting de reissom geheel of gedeeltelijk te restitueren.

Artikel 14: Acceptatie
MOTOERIT gaat ervan uit dat de deelnemer door het inzenden van een aanmeldingsformulier te kennen geeft dat hij/zij zich voldoende op de hoogte heeft gesteld van de aard en het karakter van de betreffende reis, zoals omschreven in de publicaties. MOTOERIT gaat er vanuit dat de deelnemer over voldoende rijvaardigheid beschikt om aan de reis deel te nemen. Tenslotte geeft deelnemer, door inzending van het aanmeldingsformulier, te kennen op de hoogte te zijn van de Algemene- en Reisvoorwaarden van MOTOERIT en deze te accepteren.

Artikel 15: zelf online een reis samenstellen

Artikel 15-lid 1 - De dienst
MOTOERIT levert directe online reiszoekdiensten (waaronder, maar niet beperkt tot vergelijkingen van vlucht-, hotel- en autoverhuurprijzen) en andere reisgerelateerde diensten (de “stel zelf je reis samen dienst”) aan gebruikers via onze websites.

MOTOERIT is geen reisagent en is niet verantwoordelijk voor het aanbieden of voor het bepalen of controleren van de prijzen die van toepassing zijn op een van de reisopties of producten (zoals bijvoorbeeld hotels) waar u mogelijk naar zoekt, die u vinstrong op en/of boekt via de MOTOERIT website(s). Al deze Reisproducten van derden worden aangeboden door onafhankelijke reisagenten, luchtvaartmaatschappijen, hotels, touroperators of andere derden en zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van die derden (bijvoorbeeld Booking.com).

Artikel 15-lid 2 - Disclaimer voor prijsnauwkeurigheid en garantie
Het gebruik van de diensten en/of platformen van MOTOERIT is geheel op eigen risico.

Hoewel we een strikt beleid van ‘prijsnauwkeurigheid’ handhaven met alle partners die ons voorzien van reisgegevens en proberen te zorgen dat de content die worstrong getoond op of via de diensten en/of platformen van MOTOERIT up to date en accuraat is, kunnen we de betrouwbaarheid of accuraatheid van deze content niet garanderen. We bieden de diensten en/of platformen van MOTOERIT op een ‘zoals het is’ basis aan en ontkennen uitdrukkelijk alle waarborgen, voorwaarden en garanties van enig soort, uitdrukkelijk of impliciet, waaronder maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde titelgaranties, niet-inbreuk, verkoopbaarheid en nauwkeurigheid, zowel als enige garanties die worden geïmpliceerd door het gebruik van handel, handelswijze of prestatiewijze. Voor zover door de wet is toegestaan, doen we u geen beloftes en geven we geen garantie dat de diensten en/of platformen van MOTOERIT (a) nauwkeurig, volledig of up to date zijn; (b) altijd beschikbaar zijn; (c) voldoen aan uw verwachtingen; of (d) veilig zijn of vrij zijn van fouten, storingen, defecten, virussen of malware.

Artikel 15-lid 3 - Boekingen via MOTOERIT
MOTOERIT is geen reisagent en is niet verantwoordelijk voor het leveren van reisopties die worden getoond via de diensten en/of platformen van MOTOERIT of voor het bepalen of controleren van de prijzen die we tonen. Alle Reisproducten van derden die u vinstrong of boekt via de diensten en/of platformen van MOTOERIT worden aangeboden door onafhankelijke reisagenten, luchtvaartmaatschappijen, touroperators of andere derden (“Reisaanbieders”). MOTOERIT faciliteert uw boekingen met Reisaanbieders, maar is hier niet voor verantwoordelijk en heeft naar u geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze boekingen. De identiteit van de betreffende Reisaanbieder en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw boeking bij hen (“Voorwaarden van de Reisaanbieder”) zullen op het moment van de boeking aan u worden gemeld en u moet ervoor zorgen dat u ze leest en volledig begrijpt voordat u uw boeking voltooit. De Voorwaarden van de Reisaanbieder bepalen welke rechten u hebt bij de Reisaanbieder en leggen hun aansprakelijkheid verder uit voor het geval er iets verkeerd gaat. U stemt ermee in zich volledig te houden aan alle betreffende Voorwaarden van de Reisaanbieder. U erkent dat het overtreden van de algemene voorwaarden van de reisaanbieder kan leiden tot de annulering van tickets of reserveringen, intrekking van frequent flyer-mijlen en andere voordelen, en bijkomende kosten.

Artikel 15-lid 4 - Beëindiging
MOTOERIT mag in zijn absolute discretie enige overeenkomst met u onder deze Voorwaarden op enig moment na kennisgeving aan u beëindigen en/of, als u een loginaccount hebt, door uw lidmaatschap en uw toegang tot uw account te annuleren. MOTOERIT kan uw gebruik van de diensten en/of platformen van MOTOERIT te allen tijde, zonder kennisgeving opschorten, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd.

Motoerit Binnen 24 uur reactie
  Goedemiddag, waar kunnen wij je mee helpen?